รายงานการประเมินตนเอง(SAR)

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

Visitors: 710,291