ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ปรัชญา "เป็นเลิศวิชาการ บริหารเป็นระบบ ครบมาตรฐาน ประสานชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " วิสัยทัศน์ "วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่" อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ มีจิตอาสา รักษาวินัย ร่วมใจพัฒนาสังคม" อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม "มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี" ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฎิบัติการ
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ เทคโนโลยียานยนต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(2)

ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ เทคโนโลยียานยนต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน

ประกาศรับสมัครครู บัญชี 1อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่2 พนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
Visitors: 650,895