ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ปรัชญา "เป็นเลิศวิชาการ บริหารเป็นระบบ ครบมาตรฐาน ประสานชุมชุน เปี่ยมล้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " อัตลักษณ์ "วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นเป็นตลาดเรียนรู้ด้านวิชาชีพ" เอกลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ มีจิตอาสา รักษาวินัย ร่วมใจพัฒนาสังคม" อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม "มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี"

   แก้ไขข้อความล่าสุดเมื่อ 19/01/2022 10:45:18


ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ เทคโนโลยียานยนต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(2)
test
ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ เทคโนโลยียานยนต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไปฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ประกาศพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์
เอกสารประกวดราคาชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเซฟตี้ปลั๊กพร้อมแหล่งจ่ายทางไฟฟ้า
ประกาศประกวดราคาชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเซฟตี้ปลั๊กพร้อมแหล่งจ่ายทางไฟฟ้า
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่ผลงานการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ฯ
 เผยแพร่ผลงานการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา  ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ฯ
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ชั้นเดียว

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ประกาศรายชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 ประกาศผลสอบครูพิเศษสอน-ภาษาจีน
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

  ประกาศพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)แบบรูปแบบรายการงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
   รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูพิเศษสอน-เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ประกาศประชาพิจารณ์รายระเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องเรียนเเละปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ
  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
  ยืนยันการใช้รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวะศึกษา
        ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีงบประมาณ 2560
  คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2561


ประกาศรับสมัครครู บัญชี 1อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่2 พนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ

Visitors: 226,413