ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

           ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

                   -รายงานผลการดำเนินโครงการ 

            งานความร่วมมือ
                   
แบบตอบรับการทำความร่วมมือทางวิชาการ

                   แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา

            งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

                   คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับนักศึกษา
                     แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

            งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                    -แบบฟอร์ม สผ.1

                                       สผ.2

                                       สผ.3-4

                                       สผ.5

                    -แบบฟอร์มงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

                    -เอกสารประกอบวัสดุฝึก

                                   สผ1

                                   สผ2

                                   ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก

                                   แบบใบจัดซื้อจัดจ้าง

                                   ใบรายการแนบใบจัดซื้อจัดจ้าง

                      -แบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจ

                      -ใบสมัคร

            งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                     -เอกสารเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

            งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประกิษฐ์
                        - เอกสารประกอบการส่งวิจัยในชั้นเรียน
                        - วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2560  
                        - วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2560    
                        - บันทึกการส่งวิจัยในชั้นเรียน 2/2558

            ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2562

-ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2562

            ประเด็นยุทธศาสตร์

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

                      -คำแถลงนโยบายของรัฐบาล

                      -นโยบายเป้าหมายของรัฐบาล

                      -นโยบายและยุทธศาสตร์ สอศ. พ.ศ. 2555-2569

                      -นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

                      -นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

                      -ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (ปี 2560)

                      -ยุทธศาสตร์ประเทศ

                    -ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก

Visitors: 251,204