ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

           ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

                   -รายงานผลการดำเนินโครงการ 

            งานความร่วมมือ
                   
แบบตอบรับการทำความร่วมมือทางวิชาการ

                   แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา

            งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

                   คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับนักศึกษา
                     แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

            งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                    -แบบฟอร์ม สผ.1

                                       สผ.2

                                       สผ.3-4

                                       สผ.5

                    -แบบฟอร์มงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

                    -เอกสารประกอบวัสดุฝึก

                                   สผ1

                                   สผ2

                                   ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก

                                   แบบใบจัดซื้อจัดจ้าง

                                   ใบรายการแนบใบจัดซื้อจัดจ้าง

                      -แบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจ

                      -ใบสมัคร

            งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                     -เอกสารเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

            งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประกิษฐ์
                        - เอกสารประกอบการส่งวิจัยในชั้นเรียน

Visitors: 710,291