ฝ่ายวิชาการ

   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

                   -แบบฟอร์มขอสอนชดเชย

                   -แบบฟอร์มมอบหมายงานการสอน

                   -แบบฟอร์มใบอนุญาตสอนแทน

                   -แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน

   งานวัดและประเมินผล

                  -แบบฟอร์มสำรวจรายวิชาที่จะสอบปลายภาค

                  -แบบฟอร์มสำรวจเวลาเรียนต่ำกว่า 80%

   งานสื่อการเรียนการสอน

                  - แบบฟอร์ม สมอ.1
                  - แบบฟอร์ม สมอ.2
                  - แบบฟอร์ม สมอ.3
                  - แบบฟอร์ม สมอ.4
          

   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

   งานวิทยบริการและห้องสมุด

Visitors: 694,432