ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

            งานกิจการนักเรียนนักศึกษา

            งานปกครอง

            งานครูที่ปรึกษา

            งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

            งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

            งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

Visitors: 639,501