ฝ่ายบริหารทรัพยากร

            งานบริหารงานทั่วไป

            งานบุคลากร

            งานการเงิน

            งานบัญชี

            งานพัสดุ

                    -แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร

                    -แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนการตรวจ/เวร-ยาม

                    -แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครูและที่อยู่อาศัย

                    -ยอดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

            งานอาคารสถานที่

            งานทะเบียน

            งานประชาสัมพันธ์

Visitors: 710,304