อบรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 ของอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

Visitors: 173,762