ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"
 

 
 
l


เผยแพร่ผลงานการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ฯ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ชั้นเดียว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)แบบรูปแบบรายการงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูพิเศษสอน-เจ้าหน้าที่ธุรการ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ประกาศประชาพิจารณ์รายระเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องเรียนเเละปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ
  และขอเชิญชวนร่วมเสนอเเนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
  ยืนยันการใช้รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวะศึกษา
       ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประจำปีงบประมาณ 2560
  คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2561


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง
   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรง
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่    ธุรการและนักการภารโรง

   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหนา้ที่ธุรการ และนักการภารโรง

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลกูจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)  

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ  

 

 


 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2561  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฏาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2561          รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2561       รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2561

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม                   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม        รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน      ายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม
Visitors: 173,996