ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"

  

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ปวช.

          ปวช.พาณิชยการ                           ปวส.พานิชยการ
          ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ                ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ปวช.อุตสาหกรรม                           ปวส.อุตสาหกรรม
ยืนยันการใช้รายละเอียดคุณลักษณะห้องปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก
สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
 ยืนยันการใช้รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวะศึกษา
           ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประจำปีงบประมาณ 2560
 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2561
 ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ (ครั้งที่ 2) 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการบัญชี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังน ้าเย็น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบริหารงานทั่วไป)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังน ้าเย็น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้าก้าลัง
ระกาศวิทยาลัยการอาชีพวังน ้าเย็น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรง 

 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2561

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม                            รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม                         รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน                      ายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม
Visitors: 126,574