ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น อัตลักษณ์ของผู้เรียน "ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคม"

 


 

     

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ปวช.

          ปวช.พาณิชยการ                           ปวส.พานิชยการ
          ปวช.เทคโนโลยีสารสนเทศ                ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ปวช.อุตสาหกรรม                           ปวส.อุตสาหกรรม

ยืนยันการใช้รายละเอียดคุณลักษณะห้องปฏิบัติการพื้นฐานระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก

สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา

 ยืนยันการใช้รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวะศึกษา
           ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประจำปีงบประมาณ 2560

 คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2561

 ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ (ครั้งที่ 2) 

ประกาศประชาพิจารณ์ กำหนคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ 

คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ปี 2560
 

   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน และต้าแหน่ง นักการภารโรง
 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็นเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูพิเศษสอน เจ้าหนา้ที่ธุรการ และนกัการภารโรง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพอื่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และ ต้าแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2561

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม                            รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม                         รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน                      ายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม
Visitors: 120,408