โครงการอบรมให้ความรู้ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตามที่ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภายในสถานศึกษา โดยงานสื่อการเรียนการสอนได้จัดทำโครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงาน การดำเนินงานของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,639