ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

           งานแผนและงบประมาณ

                   -รายงานผลการดำเนินโครงการ 

            งานความร่วมมือ
                   
แบบตอบรับการทำความร่วมมือทางวิชาการ

                    แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา

            งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

                   คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับนักศึกษา
                 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

            งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                    -แบบฟอร์ม สผ.1

                                   สผ.2

                                   สผ.3-4

                                   สผ.5

                    -แบบฟอร์มงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

                    -เอกสารประกอบวัสดุฝึก

                                   สผ1

                                   สผ2

                                   ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก

                                   แบบใบจัดซื้อจัดจ้าง

                                   ใบรายการแนบใบจัดซื้อจัดจ้าง

                      -แบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจ

                      -ใบสมัคร

            งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                     -เอกสารเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

            งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประกิษฐ์

                        -วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2560           
                        -วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2560    
                        -บันทึกการส่งวิจัยในชั้นเรียน 2/2558

            ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2559

                     -แบบเสนอโครงการวิจัย ( ว- สอศ-2)

                     -แบบคุณลักษณะผลงานทั้ง  11 ประเภท

                     -แบบรายงานการวิจัย ( ว-สอศ-3)

                     -การนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 1

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 2

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 3

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 4

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 5

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 6

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 7

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 8

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 9

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 10

                     -ข้อกำหนดประเภทที่ 11

                     -ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์ ลว 16

                     -หนังสือประกาศข้อกำหนด 59

              ประเด็นยุทธศาสตร์

                    -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                    -แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

                    -คำแถลงนโยบายของรัฐบาล

                    -นโยบายเป้าหมายของรัฐบาล

                    -นโยบายและยุทธศาสตร์ สอศ. พ.ศ. 2555-2569

                    -นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

                    -นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

                    -ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (ปี 2560)

                    -ยุทธศาสตร์ประเทศ

                    -ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก

Visitors: 153,874