กิจกรรมสีฬาสี "เหลือง - ม่วงเกมส์" ครั้งที่ 17 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน นักเรียน นักศึกษาต่อต้านยาเสพติด "เหลือง - ม่วงเกมส์ 58" ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,997