กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์....

ในวันที่ 03/04/2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์....เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด ได้มาตรฐาน เพียงพอสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีให้สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย ส่งสริมการลด/เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และให้ร้านจำหน่ายอาหาร ใช้น้ำแข็งบริโภคที่สะอาด ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ชมภาพกิจกรรมทั้งมด คลิ๊กที่่นี่

Visitors: 173,955