ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

          กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอารชีพวังน้ำเย็นเมื่อ 18 มิถุนายน 2540 ในการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ 53 แห่งวิทยาลัยการอารชีพวังน้ำเย็น เป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่  อยู่ในสังกัดสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้งเลขที่ 104 หมู่ 13 ถนนจันทบุรี - สระเเก้ว(ทางหลวงหมายเลข 317)ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว รหัสไปรษณีย์ 27210

ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

         ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน คือ นายสุรพงษ์ สูติพันธ์วิหาร นายบุญชัย สูติพันธ์วิหาร ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น โดยมีนายวีระชัย ศรีสงวน ซึ่งดำรงตำเเหน่งเป็นหัวหน้านิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 62 ไร่ 2 งาน 22.57 ตารางวาโดยได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าว วันที่ 13 สิงหาคม2540โดยขณะนั้น มี นาย สมหมาย สว่างศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

 

 

 

Visitors: 240,788