ประวัติวิทยาลัย


 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาอาชีพวังน้ำเย็นเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2540 ในการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ 53 แห่ง สถานที่ตั้งเลขที่104 หมู่ 13 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี  (ทางหลวงหมายเลข 317) ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27210 ที่ดิน ที่ใช้ในการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน คือ นายสุรพงษ์  สูติพันธ์วิหาร  นายบุญชัย  สูติพันธ์วิหาร  ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น โดยมี นายวีระชัย ศรีสงวน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด จำนวน 67ไร่ 2 งาน 22.57 ตารางวา วันที่ 13  สิงหาคม 2540 ระยะเริ่มแรก มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 3 คน ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 487/2540 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 สั่งให้ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่

         ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนประเภทอุตสาหกรรม 2 ประเภทวิชา แยกเป็น 3 สาขาวิชา  ได้แก่ 1. สาขาวิชาช่างยนต์  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่
สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)

        ปีการศึกษา 2541 – 2543  เปิดสอนประเภทวิชา 2 ประเภทวิชา แยกเป็น 4  สาขาวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. สาขาวิชาช่างยนต์ 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)

        ปีการศึกษา 2544  มีการจัดระบบการศึกษาเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ โดยเปิดเพิ่ม1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมเป็น 2 ประเภทวิชา แยกเป็น 5 สาขาวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. สาขาวิชาช่างยนต์  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  3.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ 1.สาขาวิชาพณิชยการ (การบัญชี)  2.สาขาวิชาพณิชยการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ประเภทวิชา  แยกเป็น 4 สาขางาน คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. สาขางานเทคนิคยานยนต์  2. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 3. สาขางานเล็กทรอนิกส์  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ สาขางานการบัญชี

         ปีการศึกษา 2545 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 วิทยาลัยจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ใน 2 ประเภทวิชาแยกเป็น 5 สาขางาน คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.สาขางานยานยนต์ 2.สาขางานไฟฟ้ากำลัง  3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ 1.สาขางานการบัญชี  2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ  รวมเป็น 2 ประเภทวิชา แยกเป็น 5 สาขางาน คือ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2.สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่  1. สาขางานการบัญชี  2. สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

       ปีการศึกษา 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 ปรับปรุง 2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546 วิทยาลัยมีการจัดระบบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 ประเภทวิชา แยกเป็น 5 สาขางาน คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.สาขางานยานยนต์ 2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ 1. สาขางานการบัญชี  2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดเพิ่ม 1 สาขางาน คือ สาขางานทคโนโลยีสารสนเทศ รวมเป็น 3 ประเภทวิชา แยกเป็น 6 สาขางาน คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ 1. สาขางานการบัญชี   2. สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ปีการศึกษา 2547 – 2552 จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใน 3 ประเภทวิชา แยกเป็น 5 สาขางาน คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. สาขางานยานยนต์ 2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง  3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ 1. สาขางานการบัญชี 2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน 3 ประเภทวิชา แยกเป็น 6 สาขางาน คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติและทวิภาคี) 2. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี)  3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ 1. สาขางานการบัญชี 2. สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน  และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใน 2 ประเภทวิชา แยกเป็น
7 สาขางาน คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้แก่ 1. สาขางานยานยนต์ 2.สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ 1. สาขางานการขาย  2. สาขางานการบัญชี  3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  4. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดเพิ่ม 1 สาขางาน คือ สาขางานการตลาด รวมเป็น 3 ประเภทวิชา แยกเป็น 8 สาขางาน คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติและทวิภาคี) 2.สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ปกติและทวิภาคี)  3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ 1. สาขางานการบัญชี (ปกติและทวิภาคี) 2. สาขางานการตลาด (ปกติและทวิภาคี) 3. สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน (ปกติและทวิภาคี)  4. สาขาวิชาการจัดการ   และประเภทวิชาทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น, รายงานการประเมินตนเอง. 2558 : 1-7)
        
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน  2540 ในการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ 53 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ      วังน้ำเย็น  เป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่จากการประสานงานดำเนินการจัดตั้ง โดยนายพิเชษฐ์ เทียนทอง  ซึ่งอยู่ในสังกัดกองการศึกษาอาชีพ   กรมอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ    สถานที่ตั้งเลขที่ 104  หมู่ 13 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี (ทางหลวงหมายเลข  317)   ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์  27210   ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน คือ นายสุรพงษ์ สูติพันธ์วิหาร นายบุญชัย  สูติพันธ์วิหาร  ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น โดยมีนายวีระชัย ศรีสงวน  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น   กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด  จำนวน 67ไร่ 2 งาน 22.57  ตารางวา  โดยได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าว วันที่ 13   2540 สิงหาคมระยะเริ่มแรก  มีผู้ปฏิบัติหน้าที คน  ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา 3 ที่ 487/2540 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 สั่งให้  นายสมหมาย  สว่างศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น นายศรีรัฐ  โชติมา  วิทยาลัยเทคนิคตราดทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น นายอดิศักดิ์ ปานโฉลม อาจารย์ ระดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคตราด  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น และต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติและลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดูแลสถานศึกษาโดย นายจรินทร์  หลังสัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นVisitors: 433,704