การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่องาน "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชันย์" ประจำปีการศึกษา 2559

ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชันย์" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2559
Visitors: 173,995