เข้าร่วมพิธิเฉลมพระเกียติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาท 12 สิงหาคม 2559

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ณ หอประชุม อำเภอวังน้ำเย็น

Visitors: 175,987