รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควต้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควต้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 10-13 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,995