ฝ่ายวิชาการ

   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

                   -แบบฟอร์มขอสอนชดเชย

                   -แบบฟอร์มมอบหมายงานการสอน

                   -แบบฟอร์มใบอนุญาตสอนแทน

                   -แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน

   งานวัดและประเมินผล

                  -แบบฟอร์มสำรวจรายวิชาที่จะสอบปลายภาค

                  -แบบฟอร์มสำรวจเวลาเรียนต่ำกว่า 80%

   งานสื่อการเรียนการสอน

   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

   งานวิทยบริการและห้องสมุด

Visitors: 147,961