คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,762